من خیسِ خستگی ام
بیا شانه هایت را
بالش خیلِ خستگی هایم کن
شاید شبی
زخمهایم را زمین بگذارم ... 
 

دسته ها : ادبی - شعر - به دل نشسته
پنج شنبه 1388/8/14 20:21
X